Onderwijs

logo het groeilokaal 3

Het Groeilokaal is een plek in de natuur

Onvoldoende ervaring en kennis van de natuurwetten, geven op ecologisch, economisch en sociaal gebied veel problemen. Mensen moeten meer inzicht verwerven om bewuster te leven volgens de wetten van de natuur om gelukkig en gezond te zijn. Het Groeilokaal ondersteunt en verzorgt educatie en activiteiten die een duurzame bijdrage leveren aan een gezonde omgeving, goed onderwijs en veerkrachtige samenleving. Van buiten word je beter

Natuurwaarden

De veelzijdigheid van de natuur wordt beschreven door Kees Both in: ‘naar groene pedagogiek’. Hieronder zijn kort de natuurwaarden beschreven:

a. Natuur daagt uit tot bewegen: klimmen, fietsen, rennen, graven, etc.
b. Natuur draagt bij aan de kunstzinnige ontwikkeling: schoonheid, genieten, spelen, verbeelden, vormgeven.
c. Natuur wekt nieuwsgierigheid op: ontdekken, onderzoeken, begrijpen, verzamelen en ordenen, monitoring.
d. Natuur leert over risico’s en veiligheid: leert je te beschermen, verwondering maar ook verbijstering, waardoor je een realistische houding ontwikkelt.
e. Natuur leert je te maken: produceren en verwerken van grondstoffen, voedsel, geneesmiddelen, energie. Spelen en werken met natuurmaterialen, hutten bouwen, eetbare planten zoeken, koken, werken met leem, vuur maken.
f. Natuur leert je samen te leven: emotionele verbondenheid, intimiteit, troost, vriendschap, geven en ontvangen, vertrouwen, ervaren van eenheid en te beschouwen.
g. Natuur geeft betekenis: natuurverschijnselen vergelijken met mensenleven, als bron voor verbeeldingskracht, verhalen, rituelen, viering, taal.
h. Natuur leert te verzorgen: beschermen, te ontwikkelen, met de nadruk op respect voor de waarde van de natuur zelf, maar ook de gezondheid jezelf en de ander. Denk aan natuurbeheer, natuurzorg, natuurontwikkeling, voedselbos, permacultuur, adoptie natuurterrein.

Hoe pakt het Groeilokaal dat aan?

1.  Doorlopende leerlijn cultuureducatie

Scholen kunnen op basis van een doorlopende leerlijn aangeven wat zij zelf willen doen.  Leerarrangementen, passend onderwijs en cultuureducatieve programma’s worden in samenspraak met scholen vastgesteld. Het aanbod biedt hierdoor meer samenhang, het aanbod sluit beter aan op de ontwikkeling van de kinderen en het aanbod wordt structureel ingebed in het curriculum.

1.1 Horizontale leerlijnen

Scholen die kiezen voor samenhang en verbinding tussen verschillende vakken, kunnen terecht bij Het Groeilokaal.  Onze taak is om vakoverstijgende thema’s realistisch, betekenisvol te maken en aan te laten sluiten bij de kerndoelen. Een logische samenhang tussen de leergebieden te realiseren.

Enkele voorbeelden van leerarrangementen met horizontale leerlijnen,  leest u hier.  De 21 century skills (samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden) en Taxonomie van Bloom zijn gebruikt als richtlijnen voor het samenstellen van deze leerarrangementen.

1.2 Verticale leerlijnen

De Culturele ladekast is een praktisch instrument voor communicatie, integratie en samenwerking met en in het onderwijs om beter af te stemmen op het onderwijscurriculum. Binnen de culturele ladekast wordt een onderscheid  gemaakt tussen 4 culturele competenties die een belangrijke leidraad vormen voor een doorlopende cumulatieve lijn in de cultuureducatie.

 1. Creërend vermogen
  Ontwikkeling van technieken en vaardigheden.  Gevoelens, ervaringen en ideeën vormgeven. Oplossingen bedenken. Eigen ontwerp bedenken en iets nieuws creëren.
 2. Reflectief vermogen
  De leerling kan cultuuruitingen van zichzelf en anderen analyseren, interpreteren en waarderen. Bewuster worden door herkenning, vragen te stellen en bespreken van ervaringen. Ervaringen herkennen en betekenis geven.
 3. Receptief vermogen
  Ervaart plezier in het leren van kunst en cultuur.  Kan geraakt worden door kunstuitingen van anderen. Kan zich inleven in de verbeelde werkelijkheid. Vergroot zijn/haar verbeeldingskracht.  Kan wat hij ervaart vertalen naar eigen mogelijkheden en talenten.
 4. Analyserend vermogen
  De leerling kan informatie over cultuuruitingen zoeken, in zich opnemen en toepassen in eigen werk. Kennis van kunst en erfgoed. Verbanden leggen met geschiedenis, maatschappij en literatuur. Onderzoek van eigen culturele omgeving.

 

One thought on “Onderwijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *